Mert İpek

Mert İpek firması olarak kişisel verilerin korunması ve güvenliği konusuna çok önem vermekteyiz. Firma olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan, firma ile ilişkili tüm şahıslara ait tüm kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na göre işlenmektedir. Bu sorumluluğumuz Kanunda tanımlı şekli ile “ Veri Sorumlusu “ sıfatı ile mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSU, VERİ İŞLEYEN, VERİ KONTROLÜ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veri sorumlusu ve veri işleyen olarak kişisel verileriniz Birgi Karayolu üzeri No: 6/1 Birgi-Ödemiş/İzmir adresinde Mert İpek firması tarafından;
Veri Sorumlusu :
Zeki Mert İpek ve Fantezi Kumaş San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Birgi Karayolu üzere No: 6/1, Birgi-Ödemiş/İzmir
Telefon : 0 (232) 531 50 80
ik@mertipek.com

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Firma ve firmamızla iş birliği içinde olan veya iş başvurularında tarafımızca insan kaynakları veri temini için sunulan kişisel verileri KVK Kanunu’na göre işlenebilmektedir.

İşlemeye konu olabilecek kişisel veriler ;

KİMLİK VERİSİ : Adı, soyadı, doğum yeri, doğduğu ülke, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri, nüfus cüzdanı sureti

İLETİŞİM VERİSİ : Telefon numarası, açık adres, e-posta, şirket içi iletişim bilgileri

FİNANSAL VERİ : Finansal ve maaş detayları, bordrolar prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ait bilgiler, banka hesap cüzdanı, asgari geçin indirimi, özel sağlık sigortası tutarı, ödeme bilgileri, müşteri hesap bilgileri, iş ilişkisi içinde olunan firmalara ait finansal bilgiler

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ : Çalışanın ve iş birliği içinde olunan kişilerin sendikası, eski hükümlü olma durumu, sabıka kaydı, engelli olma durumu ve derecesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, sigorta poliçesi, sağlık raporları, işyeri hekimi kayıtları, hamilelik durumu, raporu ve doğum izin bilgileri, dernek-vakıf üyelikleri, siyasi parti üyelikleri,

EĞİTİM VERİSİ : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, cv, aldığı kurs ve eğitimler, yabancı dil bilgileri
GÖRSEL VE İŞTESEL VERİ : Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları
ÇALIŞAN PERFORMANS VE KARİYER GELİŞİM VERİSİ : Eğitim ve beceriler, aldığı eğitimler, müşteri görüşme kayıtları, performans değerlendirme ve kariyer geliştirme durumları, aktive ve anket verileri

AİLE VE YAKINI VERİSİ : Evlilik cüzdanı, aile durum bildirim belgesi, eş-çocukların adı,soyadı, yaşları, meslekleri, Tc kimlikleri ve fotokopileri, telefon numarası, açık adres,

ÇALIŞMA VERİSİ : Bağlı bulunduğu departman, görevi, sicil no, unvanı, işe giriş- çıkış tarihi, sigorta giriş-çıkış tarihleri, emeklilik/tahsis no, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, fazla mesai onay formu, muhasebe kodu, emekli sandığı/sicil no, sigorta bilgileri, çalışma günleri, projeler, mesai bilgileri kıdem tazminatı bilgileri, izin bilgileri ve kayıtları,askerlik hakkında bilgiler, servis bilgileri, araç bilgileri, zimmet bilgileri, trafik cezası bilgileri, ehliyet sureti, özel sandık sicil no, kişisel bilgiler( bou, kilo, beden, ayakkabı numarası vb.) şehit yakını olma durumu, çalışan internet erişim ve giriş-çıkış bilgileri, stajyer durumu, günlük çalışma bilgileri

KİŞİSEL VERİLER HANGİ AMAÇLARLA TOPLANMAKTA VE İŞLENMEKTEDİR
Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu, firmamız tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel veriler; firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmak için yapılan çalışmaların ilgili birim tarafından yapılması,
• Sunulan ürün ve hizmetlerin müşteri kullanımına ve kullanıcıya göre özelleştirilmesi,
• İnsan kaynakları birimi kayıtlarının temini,
• Çalışanların izin onayı izin bakiyelerinin görüntülenmesi,
• Çalışanların giriş çıkış işlemlerinin yapılması,
• Bordro,puantaj işlemlerinin yapılması, çalışanlara ait maaş ödemelerinin yapılması,
• Firmaya ait ödemelerin yapılması,
• Firmanın alacak işlemlerinin yapılması,
• Personel özlük dosyalarının oluşturulması,
• Sgk bildirimleri,
• İşkur bildirimleri,
• Karakol bildirimi, teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirilmesinin yapılması,
• Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
• İcra dosyalarında maaş haciz kesintilerinin sağlanması,
• İş kazası yasal bildirimlerin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, mevzuat, ilgili düzenleyici, kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer ilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
• Firmamız ve firmamızla iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliği temini,
• Firmanın ticari ve iş stratejilerinin yürütmek çerçevesinde kişisel veriler KVK Kanunu’na kişisel verileri işleme şartları ve ilkeleri dahilinde işlenecektir.
Firmamızın hizmetleri kullanılmak amacıyla telefon numaramızı, internet sitemizi veya firmamızı ziyaret ettiğinizde, düzenlenen eğitim, organizasyon ve seminerle katılımlarda ve iş başvurularında kişisel veriler KVK Kanunu’na göre işlenebilecektir.

İŞLENEN VERİLERİN HANGİ AMAÇLA KİME AKTARABİLCEĞİ
Toplanan kişisel veriler firmamız tarafından yürütülen işlerde gerektiği durumlarda, insan kaynakları birimi işlerinin yürütülmesinde, genel olarak firma ve firmamızla iş ilişkisi içinde olan kişiler ve tüm işlerin hukuki ve ticari güvenliğini korumak amacıyla KVK Kanunu’nun 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda firmaca sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda firmamızın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.
Firma olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve işbirliği içinde olunan kişilerle iş akdinin ifası, başvurulara istenen özgeçmiş, kimlik fotokopisi, internet ortamından iletilen cv ve müşteri bilgilerini KVK Kanunu’na uygun olarak şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına sunucularına veya internet ortamına 3. Kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmemiz suretiyle toplanıyor.
Firma iş takibini gerçekleştirmek amacıyla giriş çıkışlarda kullanılan parmak izi sistemi, çalışan verilerinin saklandığı program, kamera sistemlerini iş yeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülükleri yerine getirme amacıyla yukarıda belirtilen yöntemlerle topluyoruz.
Sağlık verilerinizi elektronik ortamlara ve programa kaydederek topluyoruz.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar aracılığı ile topluyoruz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNU’NUN 11. MADDESİNE İLİŞKİN HAKLARI

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi talep haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;

http://www.mertipek.com/ adresindeki formu doldurarak, Birgi Karayolu üzere No: 6/1, Birgi-Ödemiş/İzmir adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını ik@mertipek.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

İletişim Bilgileri :
ik@mertipek.com
0(232) 531 50 80

Shopping cart

0

No products in the cart.

X